ระบบติดตามแผนพัฒนาบุคลากร รองรับSP เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2560

งานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1

รายละเอียดการจัดสรร งบประมาณ บันทึกรายงาน

ปริมาณการจัดสรรงบประมาณ ราย ServicePlan

ปริมาณการใช้งบประมาณ รายสาขาวิชาชีพ

ปริมาณการใช้งบประมาณ รายจังหวัด