แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561

#ระดับตัวชี้วัดระดับตัวชี้วัดหลักสูตร(อบรม/สัมมนา)รวมงบประมาณ (บาท)
 
 
 
1โรงพยาบาลนครพิงค์CFOพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือกำกับประสิทธิภาพการเงินการคลัง สำหรับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256184,000
2โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์CFOหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชี กับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561734,400
3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางCFOหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง แบบ รพ.เอกชน สำหรับ ผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561361,000
4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายCHROโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ Service Excellence " เขตสุขภาพที่ 1 (Strategic Human Resources Management for Success of Service Excellence) 277,900
5โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ460,900
6โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyหลักสูตรซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข350,000
7โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyหลักสูตร Function Minimert Model150,000
8โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyหลักสูตรระบบบัญชาการบทบาทหน้าที่ (ICS) / EOC การเขียนIAP แผนประคองกิจการ ในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ150,000
9โรงพยาบาลลำพูนRDUการใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน 50,000
10โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์RDUการจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ตามมาตรฐาน Antimicrobial Stewardship Program การจัดทำและรายงานอุบัติการณ์ และ Antibiogram เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 40,000
11โรงพยาบาลนครพิงค์ศัลยกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง(wound care) เขตสุขภาพที่ 1345,600
12โรงพยาบาลนครพิงค์สุขภาพช่องปากหลักสูตรอบรมCup Manager เพื่อสนับสนุนนโยบาย PCC78,000
13โรงพยาบาลนครพิงค์สุขภาพช่องปากหลักสูตรทันตาภิบาลมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 1180,400
14โรงพยาบาลลำปางหลอดเลือดสมองการประเมินคัดกรองและแก้ไขภาวะการกลืนผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Dysphagia และให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง19,200
15โรงพยาบาลลำปางหลอดเลือดสมองCase manager โรคหลอดเลือดสมอง57,600
16โรงพยาบาลนครพิงค์ออร์โธปิดิกส์หลักสูตรอบรมพยาบาลออร์โธปิกส์414,000
17โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อายุรกรรมการวินิจฉัยการประเมิน IVC ด้วยเครือง USG และการบันทึก ICD 10120,000
18โรงพยาบาลนครพิงค์อุบัติเหตุฯหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง Intermediate care32,000
19โรงพยาบาลลำปางไตการดูแลผู้ป่วยโรคไตใน CKD clinic95,000