โครงการ Case manager โรคหลอดเลือดสมอง

จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลลำปาง
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseหลอดเลือดสมอง
สายวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)Case manager โรคหลอดเลือดสมอง
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.-มี.ค.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)100
จำนวน(วัน)3
จำนวน(คน)100
รวมงบประมาณ (บาท)57600