โครงการ การจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ตามมาตรฐาน Antimicrobial Stewardship Program การจัดทำและรายงานอุบัติการณ์ และ Antibiogram เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseRDU
สายวิชาชีพเภสัชกร และบุคลากรดูแลการจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)การจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ตามมาตรฐาน Antimicrobial Stewardship Program การจัดทำและรายงานอุบัติการณ์ และ Antibiogram เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.- มิ.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)80
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)80
รวมงบประมาณ (บาท)40000