โครงการ หลักสูตร Function Minimert Model

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseEmergency
สายวิชาชีพแพทย์ พยาบาล,สหวิชาชีพ
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตร Function Minimert Model
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)100
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)100
รวมงบประมาณ (บาท)150000