โครงการ หลักสูตรระบบบัญชาการบทบาทหน้าที่ (ICS) / EOC การเขียนIAP แผนประคองกิจการ ในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseEmergency
สายวิชาชีพแพทย์ พยาบาล,สหวิชาชีพ
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรระบบบัญชาการบทบาทหน้าที่ (ICS) / EOC การเขียนIAP แผนประคองกิจการ ในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)75
จำนวน(วัน)3
จำนวน(คน)75
รวมงบประมาณ (บาท)150000