โครงการ หลักสูตรทันตาภิบาลมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseสุขภาพช่องปาก
สายวิชาชีพทันตแพทย์,นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),จพ.ทันตสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรทันตาภิบาลมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 1
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)2
จำนวน(คน/รุ่น)100
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)200
รวมงบประมาณ (บาท)180400