โครงการ พัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือกำกับประสิทธิภาพการเงินการคลัง สำหรับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseCFO
สายวิชาชีพCFOระดับจังหวัด และ เขต
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)พัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือกำกับประสิทธิภาพการเงินการคลัง สำหรับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)2
จำนวน(คน/รุ่น)70
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)140
รวมงบประมาณ (บาท)84000