โครงการ หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชี กับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseCFO
สายวิชาชีพกรรมการCFO และระดับจังหวัด
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชี กับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)2
จำนวน(คน/รุ่น)90
จำนวน(วัน)4
จำนวน(คน)180
รวมงบประมาณ (บาท)734400