โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคไตใน CKD clinic

จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลลำปาง
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseไต
สายวิชาชีพสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตในCKD clinic ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)การดูแลผู้ป่วยโรคไตใน CKD clinic
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.- มิ.ย.61
จำนวน(รุ่น)2
จำนวน(คน/รุ่น)100
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)200
รวมงบประมาณ (บาท)95000