โครงการ การวินิจฉัยการประเมิน IVC ด้วยเครือง USG และการบันทึก ICD 10

จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseอายุรกรรม
สายวิชาชีพแพทย์/พยาบาลสาขาอายุรกรรม ในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด จังหวัดละ 50 คน
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)การวินิจฉัยการประเมิน IVC ด้วยเครือง USG และการบันทึก ICD 10
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.- มิ.ย.61
จำนวน(รุ่น)8
จำนวน(คน/รุ่น)50
จำนวน(วัน)1
จำนวน(คน)400
รวมงบประมาณ (บาท)120000