โครงการ หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง Intermediate care

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseอุบัติเหตุฯ
สายวิชาชีพแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง Intermediate care
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.-ธ.ค.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)80
จำนวน(วัน)1
จำนวน(คน)80
รวมงบประมาณ (บาท)32000