โครงการ หลักสูตรอบรมพยาบาลออร์โธปิกส์

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseออร์โธปิดิกส์
สายวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรอบรมพยาบาลออร์โธปิกส์
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.- มิ.ย.61
จำนวน(รุ่น)3
จำนวน(คน/รุ่น)70
จำนวน(วัน)5
จำนวน(คน)210
รวมงบประมาณ (บาท)414000