โครงการ การใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน

จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลลำพูน
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseRDU
สายวิชาชีพเภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นวก.สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)การใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.- มิ.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)80
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)80
รวมงบประมาณ (บาท)50000