โครงการ หลักสูตรอบรมCup Manager เพื่อสนับสนุนนโยบาย PCC

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseสุขภาพช่องปาก
สายวิชาชีพทันตแพทย์,นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),จพ.ทันตสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรอบรมCup Manager เพื่อสนับสนุนนโยบาย PCC
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)90
จำนวน(วัน)3
จำนวน(คน)90
รวมงบประมาณ (บาท)78000