โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseEmergency
สายวิชาชีพแพทย์ พยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)210
จำนวน(วัน)5
จำนวน(คน)210
รวมงบประมาณ (บาท)460900