ระบบติดตามแผนพัฒนาบุคลากร รองรับSP เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561

งานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1

บันทึกข้อมูล

ปริมาณการจัดสรรงบประมาณ ราย ServicePlan

ปริมาณการจัดสรรงบประมาณ ราย ServicePlan