ปริมาณการใช้งบประมาณ ราย Service Plan

ปริมาณการจัดสรรงบประมาณ ราย ServicePlan

ร้อยละการใช้งบประมาณราย ServicePlan

Showing 1-11 of 11 items.

#ServicePlanงบประมาณ จัดสรร(บาท)งบประมาณที่ใช้ไป(บาท)งบประมาณคงเหลือ(บาท)งบประมาณ จัดสรร(%)งบประมาณที่ใช้ไป(%)
1CFO1,913,800.00734,400.001,179,400.00100.0038.37
2Emergency1,110,900.000.001,110,900.00100.000.00
3ออร์โธปิดิกส์414,000.000.00414,000.00100.000.00
4ศัลยกรรม345,600.000.00345,600.00100.000.00
5CHRO277,900.000.00277,900.00100.000.00
6สุขภาพช่องปาก258,400.000.00258,400.00100.000.00
7อายุรกรรม120,000.000.00120,000.00100.000.00
8ไต95,000.000.0095,000.00100.000.00
9RDU90,000.000.0090,000.00100.000.00
10หลอดเลือดสมอง76,800.000.0076,800.00100.000.00
11อุบัติเหตุฯ32,000.000.0032,000.00100.000.00