ปริมาณการใช้งบประมาณ ราย Service Plan

ร้อยละการใช้งบประมาณราย ServicePlan

Showing 1-17 of 17 items.

#occupationงบประมาณ จัดสรรงบประมาณที่ใช้ไปงบประมาณคงเหลืองบประมาณ จัดสรร(%)งบประมาณที่ใช้ไป(%)
1กรรมการCFO และระดับจังหวัด1,468,800.00734,400.00734,400.00100.0050.00
2แพทย์ พยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 1460,900.000.00460,900.00100.000.00
3พยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 1414,000.000.00414,000.00100.000.00
4ผู้บริหาร สสจ,รพศ,รพท,CFO เขต 1361,000.000.00361,000.00100.000.00
5แพทย์ พยาบาล,สหวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 1350,000.000.00350,000.00100.000.00
6พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน 345,600.000.00345,600.00100.000.00
7แพทย์ พยาบาล,สหวิชาชีพ 300,000.000.00300,000.00100.000.00
8นักทรัพยากรบุคคล (HRM HRD) ของ รพศรพท สสจ และเขต 1 277,900.000.00277,900.00100.000.00
9ทันตแพทย์,นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),จพ.ทันตสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1258,400.000.00258,400.00100.000.00
10แพทย์/พยาบาลสาขาอายุรกรรม ในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด จังหวัดละ 50 คน 120,000.000.00120,000.00100.000.00
11สหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตในCKD clinic ในเขตสุขภาพที่ 195,000.000.0095,000.00100.000.00
12CFOระดับจังหวัด และ เขต84,000.000.0084,000.00100.000.00
13พยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 157,600.000.0057,600.00100.000.00
14เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นวก.สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 150,000.000.0050,000.00100.000.00
15เภสัชกร และบุคลากรดูแลการจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล40,000.000.0040,000.00100.000.00
16แพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 132,000.000.0032,000.00100.000.00
17พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 119,200.000.0019,200.00100.000.00