Showing 1-1 of 1 item.
จังหวัดงบประมาณ จัดสรรงบประมาณที่ใช้ไปงบประมาณคงเหลืองบประมาณ จัดสรร(%)งบประมาณที่ใช้ไป(%)
เชียงราย1,172,300734,400437,900.00100.0062.65