แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561

# ระดับตัวชี้วัดระดับตัวชี้วัดหลักสูตร(อบรม/สัมมนา)รวมงบประมาณ (บาท)
  
 
 
1โรงพยาบาลลำปางไตการดูแลผู้ป่วยโรคไตใน CKD clinic95,000
2โรงพยาบาลนครพิงค์CFOพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือกำกับประสิทธิภาพการเงินการคลัง สำหรับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256184,000
3โรงพยาบาลนครพิงค์สุขภาพช่องปากหลักสูตรอบรมCup Manager เพื่อสนับสนุนนโยบาย PCC78,000
4โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์CFOหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชี กับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561734,400
5โรงพยาบาลลำปางหลอดเลือดสมองCase manager โรคหลอดเลือดสมอง57,600
6โรงพยาบาลลำพูนRDUการใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน 50,000
7โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ460,900
8โรงพยาบาลนครพิงค์ออร์โธปิดิกส์หลักสูตรอบรมพยาบาลออร์โธปิกส์414,000
9โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์RDUการจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ตามมาตรฐาน Antimicrobial Stewardship Program การจัดทำและรายงานอุบัติการณ์ และ Antibiogram เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 40,000
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางCFOหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง แบบ รพ.เอกชน สำหรับ ผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561361,000
11โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyหลักสูตรซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข350,000
12โรงพยาบาลนครพิงค์ศัลยกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง(wound care) เขตสุขภาพที่ 1345,600
13โรงพยาบาลนครพิงค์อุบัติเหตุฯหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง Intermediate care32,000
14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายCHROโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ Service Excellence " เขตสุขภาพที่ 1 (Strategic Human Resources Management for Success of Service Excellence) 277,900
15โรงพยาบาลลำปางหลอดเลือดสมองการประเมินคัดกรองและแก้ไขภาวะการกลืนผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Dysphagia และให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง19,200
16โรงพยาบาลนครพิงค์สุขภาพช่องปากหลักสูตรทันตาภิบาลมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 1180,400
17โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyหลักสูตร Function Minimert Model150,000
18โรงพยาบาลนครพิงค์Emergencyหลักสูตรระบบบัญชาการบทบาทหน้าที่ (ICS) / EOC การเขียนIAP แผนประคองกิจการ ในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ150,000
19โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อายุรกรรมการวินิจฉัยการประเมิน IVC ด้วยเครือง USG และการบันทึก ICD 10120,000