โครงการ การประเมินคัดกรองและแก้ไขภาวะการกลืนผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Dysphagia และให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลลำปาง
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseหลอดเลือดสมอง
สายวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)การประเมินคัดกรองและแก้ไขภาวะการกลืนผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Dysphagia และให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ม.ค.-มี.ค.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)100
จำนวน(วัน)1
จำนวน(คน)100
รวมงบประมาณ (บาท)19200