โครงการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง(wound care) เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseศัลยกรรม
สายวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง(wound care) เขตสุขภาพที่ 1
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)8
จำนวน(คน/รุ่น)100
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)800
รวมงบประมาณ (บาท)345600