โครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ Service Excellence " เขตสุขภาพที่ 1 (Strategic Human Resources Management for Success of Service Excellence)

จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเบิกงบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseCHRO
สายวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล (HRM HRD) ของ รพศรพท สสจ และเขต 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ Service Excellence " เขตสุขภาพที่ 1 (Strategic Human Resources Management for Success of Service Excellence)
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)2
จำนวน(คน/รุ่น)80
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)160
รวมงบประมาณ (บาท)277900