โครงการ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง แบบ รพ.เอกชน สำหรับ ผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561

จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเบิกงบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseCFO
สายวิชาชีพผู้บริหาร สสจ,รพศ,รพท,CFO เขต 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง แบบ รพ.เอกชน สำหรับ ผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)2
จำนวน(คน/รุ่น)80
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)160
รวมงบประมาณ (บาท)361000