โครงการ หลักสูตรซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเบิกงบโรงพยาบาลนครพิงค์
ใส่ สาขา Service Plan/Service baseEmergency
สายวิชาชีพแพทย์ พยาบาล,สหวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 1
หลักสูตร(อบรม/สัมมนา)หลักสูตรซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ช่วงระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)ต.ค.60-ก.ย.61
จำนวน(รุ่น)1
จำนวน(คน/รุ่น)300
จำนวน(วัน)2
จำนวน(คน)300
รวมงบประมาณ (บาท)350000